You are currently viewing การทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

การทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

พูดกันตามตรงแล้วต้องบอกเลยว่าการที่เรานั้นจะเดินตามทางประชาธิปไตย ถ้าทุกคนยึดหลักในการเดินในรูปแบบนี้แล้วเราก็ทุกคนนั้น ก็สามารถที่จะประพฤติตนให้อยู่ไหนที่ทางหรือกรอบในสิทธิเสรีภาพ ดังนั้นเราก็สามารถเป็นพลเมืองที่ดีได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นพลเมืองที่ดี

คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

การที่ทุกคนนั้นย่อมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนลดความเห็นแก่ตัวในตัวเองลงบ้าง มันจะเป็นตัวที่ทำให้สังคมในประเทศเรานั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนนั้นจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร ไม่ให้มันเกิดขึ้นห้ามปรามตักเตือนไม่ทำลายสิ่งต่างๆ

ความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนนั้นมีและคำนึงถึงมันอยู่เสมอถ้าทุกคนนั้น มีรวมถึงข้าราชการการเมืองเชื่อได้เลยว่าประเทศของเรานั้นจะต้องเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว มันเป็นสิ่งที่พูดได้ง่ายแต่ปฏิบัติได้ยากถึงแม้ว่าบางครั้ง อำนาจเงินมันจะทำให้สั่นคลอนไปบ้างแต่ถ้าทุกคน ยืนอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริตได้ เชื่อได้เลยว่าสังคมไทยจะน่าอยู่กว่านี้

ความก้าวหน้าในสังคม

ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานเชื่อได้เลยว่าสังคมไทยของเรานั้น จะเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างและน่าอยู่มากกว่านี้ถ้าทุกคนทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่หวังแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเชื่อได้ว่าทุกคนรู้ว่ากิจที่ควรจะทำนั้นคืออะไร เราควรเดินอยู่บนพื้นฐานของความพอดี และมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น