ในปัจจุบันนี้มีงานอาสาอยู่มากมายหลายอย่าง และสิ่งที่เราต้องคำนึกถึงเมื่อทำงานอาสานั้น ก็คือการจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้ได้มากที่สุด ซึ่ง การจัดงานอาสา ขึ้นมานั้น ก็จะต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อที่จะทำให้งานอาสานั้นมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองและเกิดประโยชน์กับผู้อื่นด้วย ซึ่งขั้นตอนการจัดงานอาสานั้น แต่ละคนมีจุดเริ่มต้นและการขับเคลื่อนงานที่แตกต่างกันตามบริบทและเงื่อนไข แต่เมื่อพิจารณาแนวทางโดยรวมแล้ว มีจุดร่วมที่สามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการจัดงานหรือกิจกรรมจิตอาสาได้ 8 ขั้นตอน จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลย

การจัดงานอาสา

การจัดงานอาสา

การจัดงานอาสา ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือ เราต้องสำรวจตัวเองในฐานะคนจัดงาน ซึ่งจะทำให้เราสามารถมองเห็นทิศทางในการจัดงานได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถควบคุมทิศทางของงานได้อย่างมั่นคง ทำให้งานออกมาได้อย่างมีพลัง สำหรับคำถามที่เราจะใช้สำรวจตัวเอง อย่างเช่น เรามีแรงบันดาลใจต่อการทำงานอาสาอย่างไร ทำไมจึงเลือกทำงานอาสาเรื่องนี้ เรามีความสามารถหรือทักษะอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้บ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเกิดความชัดเจนในแนวทางงานอาสาของเราได้ ขั้นตอนที่สองก็คือ สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากงานอาสา เมื่อเรารู้ว่าเราจะจะงานอาสาในด้านไหนแล้ว ต่อมาเราก็ต้องมาสำรวจกันว่าจะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากงานอาสานี้บ้าง ซึ่งจะทำให้เรารู้จักและเข้าใจพวกเขาได้มากขึ้นด้วย

ขั้นตอนที่สามก็คือ ออกแบบถึงกิจกรรมหลัก เราต้องมากำหนดขอบเขตหรือรูปแบบให้ชัดเจนขึ้น อย่างเช่น อยากสร้างห้องสมุด  อยากดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล อยากเก็บขยะริมหาด ขั้นตอนที่สี่ สร้างพื้นที่หาแนวร่วม ขั้นตอนนี้อาจเกิดขึ้นได้พร้อมกับการออกแบบกิจกรรมหลัก เมื่อเรามีความชัดเจนในสิ่งที่อยากจะทำและจะทำเพื่อใครแล้ว เราก็สามารถหาแนวร่วมได้ว่าใครมีความสนใจแบบเดียวกับเราบ้าง เราอาจจะรวมกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจในแนวทางเดียวกัน อย่างเช่น ทุกคนเข้าใจและมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน สมาชิกในทีมมีความรู้ความสามารถแตกต่างหลากหลาย สามารถช่วยเหลืองานส่วนต่างๆได้

ขั้นตอนที่ห้าคือ ออกแบบกระบวนการ ก็คือขั้นตอนที่รวมคำตอบจากขั้นตอนต่างๆ ซึ่งก็จะมีดังนี้ กิจกรรมเปิดเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานและจิตอาสา ต่อมาก็แนะนำกระบวนการ บอกเล่าที่มาของกิจกรรม วิธีการในการดำเนินกิจกรรม และก็ลงมือปฏิบัติการ และสุดท้ายก็มีกิจกรรมปิดท้าย เป็นการจัดพื้นที่ในการทบทวนตัวเอง ทั้งบทเรียนที่เกิดจากการลงมือทำ ขั้นตอนที่หกก็คือ การเปิดรับจิตอาสาร่วมกิจกรรม ซึ่งเราอาจจะประกาศรับสมัครจิตอาสาทางเว็บไซด์ได้ โดยเราต้องระบุงานต่างๆให้ชัดเจน รวมทั้งคุณสมบัติที่จิตอาสาควรมี และก็ต้องแจ้งเงื่อนไขต่างๆในการทำกิจกรรมด้วย

ขั้นตอนที่เจ็ดคือ ปฏิบัติการจิตอาสา เมื่อถึงเวลาที่ต้องปฏิบัติงานจริงๆถึงแม้ว่าเราจะจัดขั้นตอนต่างๆไว้ดีแล้ว แต่ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คนจัดงานควรยึดถือเป็นที่พึ่งเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ คือเป้าหมายที่ทีมงานมีร่วมกัน และหลักยึดอีกอย่างคือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตาม ทุกอย่างล้วนเป็นบทเรียนและประสบการณ์ในการจัดงานครั้งต่อไปได้เสมอ ขั้นตอนที่แปดคือ ถอดบทเรียนเพื่อก้าวต่อ หลังจากงานต่างๆได้เสร็จสิ้นแล้ว ทีมงานทุกคนก็จะต้องทบทวนสิ่งต่างๆร่วมกัน เพื่อเป็นการรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นของแต่ละคน จากนั้นก็จะได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่อยากปรับปรุง และที่สำคัญก็คือ การชื่มชมและการขอบคุณซึ่งกันและกัน แต่ทีมงานจะไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาได้เลย หากไม่มีพื้นที่ปลอดภัยหรือการสร้างความไว้วางใจในทีมมากพอ
เสือมังกร | สนับสนุน